Welcome to "Engineering Student Talent Award (ESTA) 2018 " 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศงาน

Engineering Student Talent Award ESTA 2018

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561

ผู้ที่ได้รับรางวัลทุนในการศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐอินเดียและ IPAD MINI มีรายละเอียดดังนี้


ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ลำดับที่ 1 คือ นายกิตติภูมิ    ภาวิขำ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 คือ นายธีรพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล


ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 3 คือ

3. นายวีรยุทธ์     คนศิลป์  นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


ผู้ที่ได้รับรางวัล IPAD MINI มีรายละเอียดดังนี้

ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 4 คือ

4. นายณัชภัทร    ธีร์ธวัชวงศ์  นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมทั้งหมด---> Click https://photos.app.goo.gl/YGvagQNbsRTG7aNi7


"ภาพกิจกรรมที่นักศึกษาที่ได้รับทุนของโครงการ Engineering Student Talent Award 2017 เข้าร่วมกิจกรรมและศึกษาดูงานบริษัทที่ประเทศอินเดีย"
              มทร.ธัญบุรีร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีแห่งประเทศอินเดียในประเทศไทยจัดโครงการอบรม ESTA 2017


The gadget spec URL could not be found

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศงาน

Engineering Student Talent Award ESTA 2017

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560

ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ลำดับที่ 1 คือ

1. นายชัยยงค์            ปุยงาม      นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 คือ

2. นางสาวพรสวรรค์    เริ่มศรี       นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 3 คือ

3. Miss Taingchhay  Chhouy    นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 4 คือ

4. นายธีรเดช            ทรัพย์สิน    นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

    
Thailand 4.0 คืออะไร


 

 Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม….ซึ่งกว่าจะมาเป็น Thailand 4.0 ก็ต้องผ่าน 1.0 2.0 และ 3.0 กันมาก่อน 

·         Thailand 1.0 ก็คือยุคของเกษตรกรรม คนไทยปลูกข้าว พืชสวน พืชไร่ เลี้ยงหมู เป็ด ไก่ นำผลผลิตไปขาย สร้างรายได้และยังชีพ

·         Thailand 2.0 ซึ่งก็คือยุคอุตสาหกรรมเบา ในยุคนี้เรามีเครื่องมือเข้ามาช่วย เราผลิตเสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องดื่ม เครื่องเขียน เครื่องประดับเป็นต้น ประเทศเริ่มมีศักยภาพมากขึ้น

·         Thailand   3.0 (ซึ่งเป็นยุคปัจจุบัน ) เป็นยุคอุตสาหกรรมหนัก เราผลิตและขายส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ ก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมน เป็นต้น โดยใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อเน้นการส่งออก


ในช่วงแรก Thailand 3.0 เติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันกลับเติบโตเพียงแค่ 3-4% ต่อปีเท่านั้น ประเทศไทยจึงตกอยู่ช่วงรายได้ปานกลางมาเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว ในขณะที่ทั่วโลกมีการแข่งขันที่สูงขึ้น เราจึงต้องเปลี่ยนสู่ยุค Thailand 4.0 เพื่อให้ประเทศไทยให้กลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง

ในปัจจุบันประเทศไทยยังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทำมาก ได้น้อย” จึงต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ทำน้อย ได้มาก” ก็จะต้องเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” และเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

·         อย่างการเกษตรก็ต้องเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีหรือ Smart Farming โดยเกษตรกรต้องร่ำรวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ

·         เปลี่ยนจาก SMEs แบบเดิมไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง

·         เปลี่ยนจากรูปแบบบริการแบบเดิมซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำ ไปสู่บริการที่มีมูลค่าสูง

·         เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้และทักษะสูง

โมเดลของ Thailand 4.0 นั่นคือ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน


ซึ่งโมเดลนี้จะสำเร็จได้ ต้องใช้แนวทาง สานพลังประชารัฐ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ธนาคาร ประชาชน สถาบันศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆ ประกอบกับการส่งเสริม SME และ Startup เพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันพร้อมต้องมีโครงสร้างด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมที่มีคุณภาพ มีอินเตอร์เน็ตที่คลอบคลุมประชากรมากที่สุด เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงทุกภาคส่วนได้อย่างไม่สะดุด 

 

โครงสร้างของ ICT ก็จะเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ เราจะก้าวข้ามผ่านกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปสู่รายได้สูง ในยุค Thailand 4.0 ได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายให้ได้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: https://www.it24hrs.com/2017/thailand-4-0/